Wolkom

Wolkom op it webstek fan de Fryske Krite Hearrenfean!
De Krite is al mear as 100 jier yn it spier om de Fryske taal en kultuer
te behâlden en te fersterkjen.

De Krite docht dit troch it organisearjen fan toanieljûnen, fan lêzings
en dûnsjûnen
(spesjaal âlde Fryske dûnsen).

De Fryske Krite Hearrenfean is oansletten by it “Selskip foar Fryske Tael
en Skriftekennisse”,
oprjochte yn1844.

De Fryske Krite Hearrenfean is ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel
yn 
Fryslân ûnder nûmer 01089732

Op dit webstek fine jo alle ynformaasje oer wat der te rêden is by de Krite Hearrenfean.
Ek nijsgjirrichheden oer de skiednis fan de Krite komme fansels oan ‘e oarder.Comments are closed.