Programma 2017-2018

20 oktober 2017 om 20.00 oere:
Kabaretjûn mei Blikstiender.
Nei ôfrin dûnsjen.

23 novimber 2017 om 14.00 oere:
Kulturele middei mei de Krontjong Music Band.

5 jannewaris 2018 om 17.30 oere:
Nijiersmiel mei dêrnei de Fryske troubadoer Adri de Boer

14 febrewaris 2018 om 10.00 oere:
Kofjemoarn mei Bouke Oldenhof en nei it skoft Lammy Bruyns,
die ûs fermeitsje sil mei sang en har akkordeonmuzyk.

16 maart 2018 om 20.00 oere:
Tonieljûn. Kar foar in toanielstik moat noch makke wurde.
Nei ôfrin dûnsjen.

12 april 2018 om 10.30 oere:
Jiergearkomste en dêrnei in kofjetafel, allinnich foar leden.

Alle aktiviteiten fine plak yn De Koningshof, Prinsenweg 1,It Hearrenfean.
Alle ynformaasje oer ûs Krite fine jo ek op ûs webside.

www.fryskekritehearrenfean.nl
Skilje kin natuurlik ek nei 0513-631585 of 0513-629346.

It ledejild is € 17.50 p.p. yn ‘t jier.

 

 Comments are closed.