Bestjoer Krite Hearrenfean

Foarsitter: Klaas Krist
e-mail: kristalanda@hotmail.com
Pastorijleane 8-302
8441 AA It Hearrenfean
Tel. 0513-621497

Fice-foarsitter: Albert van der Wal
e-mail: vanderwal60@kpnmail.nl
Kempenaerssingel 8-22
8442 LZ Heerenveen
Tel: 0513-435818

Ponghâlder: Auke Bakker 
e-mail: aenfbakker@upcmail.nl                             
Tjepkemastraat 33                                                  
8441 CD It Hearrenfean
Tel. 0513-628346                            

Skriuwster: Herdi Oosterbaan-van den Brink
e-mail: hm.oosterbaan@outlook.com
Tolhuisweg 7
8443 TD It Hearrenfean
Tel. 0513-631585              
  

Lid: Ali Bouwmeester – Bruinsma
e-mail: pakebeppebouw@live.nl
Weegbree 56
8446 SC It Hearrenfean
Tel. 06-22241618

Dêrnjonken ha wy noch 1 “omtinker” 

Omtinker: Willy Melessen
e-mail: h.w.melessen@hotmail.com 
Karturf 90  
8447 DR Heerenveen
Tel. 0513 – 650617

 Comments are closed.