Bestjoer Krite Hearrenfean

Foarsitter: Albert van der Wal
e-mail: vanderwal60@kpnmail.nl
Kempenaerssingel 8-22
8442 LZ Heerenveen
Tel: 0513-435818

Ponghâlder: Auke Bakker 
e-mail: aenfbakker@upcmail.nl                             
Tjepkemastraat 33                                                  
8441 CD It Hearrenfean
Tel. 0513-628346                            

Skriuwster: Herdi Oosterbaan-van den Brink
e-mail: hm.oosterbaan@outlook.com
Tolhuisweg 7
8443 TD It Hearrenfean
Tel. 0513-631585              
  

Lid: Ali Bouwmeester – Bruinsma
e-mail: pakebeppebouw@live.nl
Weegbree 56
8446 SC It Hearrenfean
Tel. 06-22241618

Lid: Chrisje Dijkstra – Lycklema á Nijeholt 
e-mail:chrisje-lan@zonnet.nl
Marijke Muoiwei 8  
8453 JH  Oranjewâld.
Tel: 0513-681577

 

 

 Comments are closed.