Lidmaatskip

Lidmaatskip fan de Fryske Krite Hearrenfean

De kontribúsje foar in lidmaatskip bedraacht, foar 1 persoan € 17,50 yn it jier
foar 2 persoanen € 35,00 yn it jier.

Foar dit bedrach krije jo fergees tagong by alle aktiviteiten, útsein de nijjiersresepsje! 
It ferieningsjier rint fan 1 maart oant 28 febrewaris.
Jo kinne it ledejild oermeitsje op rekkennûmer  NL 47 RABO 032 64 99 075
t.a.f. De Fryske Krite Hearrenfean.

Oanmelde kin by ien fan de bestjoersleden, foar in lidmaatskip kinne jo jo hjir ek opjaan.

Kado lidmaatskip, 
leden kinne in lidmaatskip fan ús Krite kado dwaan oan kunde, buorlju of famylje.  
Dit is dan in lidmaatskip foar 1 jier, nei dat jier jout de ûntfanger fan dit
kado sels oan oft er it abonnemint ferlinge wol.

kadoobon

Noch gjin lid? It kostet oars mar in pear sinten!! Comments are closed.