Dûnsgroep

                          dûnsgroep fryske krite 2009

De dûnsgroep bestie yn desimber 2012 35 jier.
Dochs nimt it oantal leden ôf en wol de dûnsgroep bliuwe, dan moatte der
nije leden by komme.

Der binne no noch 10 dûnsers fan de eigen krite en 14 komme earne oars wei.
Wiene dy oare 14 der net, dan hie de dûnsgroep net mear bestien.

Hjir ek in oprop dus om mear leden!!   
Fan oktober o/m maart wurdt der om de fjirtjin dagen oefene yn it doarpshûs fan Rottum.
Dêr hat sân kear in optreden mei west yn diverse âlderein hûzen yn Hearrenfean en De Jouwer.
It bestjoer bestiet  út Jan Elzinga, foarsitter, tel. 0513-625503 
Wil Stelling – skriuwster tel. 0512-355480
en Sjirk Tiemersma – skathâlder tel. 0513-636963

 Comments are closed.